LRSK Aust-Agder

Orginal av TERJE LISLEVAND & ROALD BENGTSON. Tilrettelagt for publisering på fugler.net av Oskar Kenneth Bjørnstad. (26/5 2001)

Bruk av lista og forklaring av koder
Artene som i lista er skrevet med uthevete bokstaver er påvist hekkende i Aust-Agder. Der det er aktuelt er uthevingen gjort på underarter som er konstatert hekkende. Alle hekkefunn av arter som ikke tidligere har hekket i fylket skal rapporteres for godkjenning av LRSK. Arter uten kode(r) er med for å fullstendiggjøre listen, og er vanligvis ikke aktuelle i godkjennings- eller rapporterings-sammenheng. Listen skiller ikke mellom arter som opptrer spontant og for eksempel rømte fangenskapsfugler eller forvillete arter. Hvert funn blir likevel bedømt i forhold til ulike kategorier (fra A til D) av LRSK og NSKF.

Denne listen har ikke tilbakevirkende kraft, og for observasjoner som er gjort før 1. januar 1998 henvises det til Bengtson (1992) for en oversikt over godkjennings- og rapporteringsarter.


Kodeforklaring:
G Godkjenning. Alle funn skal beskrives utførlig (gjerne med belegg) enten på vanlig A4-ark eller eget skjema (kan fås ved henvendelse til LRSK) for godkjenning av LRSK.
R Rapportering. Alle funn skal rapporteres for registrering, men vurderes ikke for godkjenning av LRSK. Beskrivelse er ikke nødvendig (kan imidlertid i spesielle tilfeller kreves av LRSK). Ta likevel med verdifulle opplysninger.
H Hekkefunn. Koden kombineres med G eller R. Bare funn av arten med egg eller unger, eller der sterk mistanke om hekking foreligger, skal godkjennes eller rapporteres. NB! Hekkefunn skal en være veldig forsiktig med å legge ut på fugler.net, rapporter disse heller direkte til LRSK.
N Som G, men observasjonen skal vurderes av NSKF (rapport sendes via LRSK).


Vinterobservasjoner (f. o. m. 1. desember - t.o.m. siste dag i februar) ønskes rapportert for følgende arter (se Myklesbust m. fl. 1998):
storlom, gravand, musvåk, fjellvåk, tårnfalk, dvergfalk, tjeld, sandlo, heilo, tundralo, vipe, polarsnipe, sandløper, myrsnipe, brushane, rugde, lappspove, rødstilk, strandsnipe, sildemåke, jordugle, heipiplerke, linerle, jernspurv, ringtrost, måltrost, duetrost, munk, gransanger, tornirisk, bergirisk, lappspurv og sivspurv.

Innlandsobservasjoner (alle kommuner uten kystlinje) ønskes rapportert for følgende arter:
smålom, havhest, havsule, storskarv, knoppsvane, gravand, ærfugl, havelle, sjøorre, siland, tjeld, tundralo, polarsnipe, sandløper, dvergsnipe, lappspove, storspove, steinvender, krykkje, lomvi, alke, teist, alkekonge, skjærpiplerke og tornirisk.

Fuglelista for Aust-Agder bygger på NSKF-lista presentert av Jensen & Mjøs (1998). Systematikk og navnsetting følger den gjeldende norske fuglelista (Ree & Gjershaug 1994).

FUGLELISTE FOR AUST-AGDER PR. 1. JANUAR 1998
Smålom 
Storlom 
Islom G
Gulnebblom G
Dvergdykker G
Toppdykker  G
Gråstrupedykker G
Horndykker G
Svarthalsdykker N
Havhest 
Storlire N
Havlire G
Middelhavslire 
 Puffinus yelkouan mauretanicus N
Havsvale G
Stormsvale G
Havsule 
Storskarv 
Toppskarv R
Krøllpelikan N
Rørdrum N
Egretthegre N
Gråhegre 
Stork N
Flamingo N
Knoppsvane 
Dvergsvane G
Sangsvane 
Sædgås G
Kortnebbgås 
Tundragås 
 Anser albifrons albifrons G
 A. a. flavirostris G
Grågås RH
Snøgås G
Kanadagås 
Hvitkinngås R
Ringgås 
 Branta bernicla hrota G
 B. b. bernicla G
Gravand 
Mandarinand G
Brunnakke GH
Snadderand G
Krikkand 
Stokkand 
Stjertand G
Knekkand G
Skjeand G
Taffeland  G
Toppand GH
Bergand R
Ærfugl 
Praktærfugl G
Stellerand G
Havelle 
Svartand 
Sjøorre 
Kvinand 
Lappfiskand G
Siland 
Laksand 
Vepsevåk 
Glente N
Havørn G
Sivhauk G
Myrhauk G
Enghauk N
Hønsehauk 
 Accipiter gentilis gentilis 
 A. g. buteoides N
Spurvehauk 
Musvåk 
Fjellvåk 
Kongeørn 
Fiskeørn 
Tårnfalk 
Aftenfalk N
Dvergfalk 
Lerkefalk G
Jaktfalk G
Vandrefalk GH
Jerpe 
Lirype 
Fjellrype 
Orrfugl 
Storfugl 
Vaktel G
Fasan R
Vannrikse G
Myrrikse G
Åkerrikse G
Sivhøne GH
Sothøne GH
Trane R
Tjeld 
Avosett G
Dverglo G
Sandlo RH
Boltit R
Heilo 
Tundralo 
Vipe 
Polarsnipe 
Sandløper 
Dvergsnipe 
Temmincksnipe G
Tundrasnipe R
Fjæreplytt RH
Myrsnipe RH
Fjellmyrlrper G
Brushane 
Kvartbekkasin G
Enkeltbekkasin 
Dobbeltbekkasin G
Rugde 
Svarthalespove G
Lappspove 
Småspove GH
 
Sotsnipe G
Rødstilk 
Gluttsnipe GH
Skogsnipe 
Grønnstilk 
Strandsnipe 
Steinvender 
Svømmesnipe R
Polarjo G
Tyvjo G
Fjelljo G
Storjo G
Dvergmåke G
Sabinemåke N
Hettemåke 
Fiskemåke 
Sildemåke 
Gråmåke 
Grønlandsmåke G
Polarmåke G
Svartbak 
Krykkje 
Rovterne G
Splitterne G
Makrellterne 
Rødnebbterne GH
Lomvi 
Polarlomvi G
Alke 
Teist RH
Alkekonge 
Lunde R
Steppehøne N
Bydue 
Skogdue GH
Ringdue 
Tyrkerdue RH
Turteldue G
Gjøk 
Tårnugle 
 Tyto alba guttata N
Hubro 
Snøugle G
Haukugle GH
Spurveugle 
Kattugle 
Slagugle G
Lappugle G
Hornugle 
Jordugle RH
Perleugle 
Nattravn R
Tårnseiler 
Isfugl G
Blåråke N
Hærfugl G
Vendehals 
Gråspett R
Grønnspett 
Svartspett 
Flaggspett 
Hvitryggspett R
Dvergspett R
Tretåspett R
Topplerke N
Trelerke G
Sanglerke 
Fjellerke G
Sandsvale 
Låvesvale 
Taksvale 
Trepiplerke 
Heipiplerke 
Skjærpiplerke 
Gulerle 
 Motacilla flava flava G
 M. f. thunbergi 
 M. f. flavissima G
Sitronerle N
Vintererle R
Linerle 
 Motacilla alba alba 
 M. a. yarrellii G
Sidensvans 
Fossekall 
Gjerdesmett 
Jernspurv 
Hekksanger N
Rødstrupe 
Nattergal RH
Blåstrupe 
Svartrødstjert G
Rødstjert 
Buskskvett 
Svartstrupe G
Steinskvett 
Svartstrupesteinskvett N
Ringtrost 
Svarttrost 
Bruntrost 
 Turdus naumanni eunomus N
Gråtrost 
Måltrost 
Rødvingetrost 
Duetrost 
Gresshoppesanger G
Elvesanger N
Sivsanger R
Myrsanger GH
Rørsanger 
Gulsanger 
Hauksanger G
Møller 
Tornsanger 
Hagesanger 
Munk 
Bøksanger 
Gransanger 
Løvsanger 
Fuglekonge 
Rødtoppfuglekonge N
Gråfluesnapper 
Dvergfluesnapper G
Svarthvit fluesnapper 
Skjeggmeis N
Stjertmeis 
Løvmeis 
Granmeis 
Toppmeis 
Svartmeis 
Blåmeis 
Kjøttmeis 
Spettmeis 
Trekryper 
Pirol G
Tornskate 
Varsler 
Nøtteskrike 
Lavskrike G
Skjære 
Nøttekråke R
Kaie 
Kornkråke R
Kråke 
 Corvus corone corone G
 C. c. cornix 
Ravn 
Stær 
Rosenstær N
Gråspurv 
Pilfink 
Bokfink 
Bjørkefink 
Grønnfink 
Stillits G
Grønnsisik 
Tornirisk 
Bergirisk RH
Gråsisik 
 Carduelis flammea flammea 
 C. f. cabaret G
Polarsisik G
Båndkorsnebb G
Grankorsnebb 
Furukorsnebb 
Rosenfink 
Konglebit G
Dompap 
Kjernebiter RH
Lappspurv 
Snøspurv 
Gulspurv 
Hortulan G
Vierspurv G
Sivspurv 
Brunhodespurv N

Adresse til LRSK:
Norsk Ornitologisk Forening
avdeling Aust-Agder
Postboks 249
4801 Arendal

Forfatternes adresser:
Terje Lislevand
Fosswinckelsgate 21
5007 Bergen

Roald Bengtson
Minister Ditleffs vei 5c
0862 Oslo