DEN LOKALE RAPPORT- OG SJELDENHETSKOMITE I NORD-TRØNDELAG (LRSK)
RAPPORTLISTE FOR NORD-TRØNDELAG
(utarbeidet februar 2000)


Orginal finnes på http://bedrift.kvalito.no/~halvor/nof/news/lrsk.htm. Denne utgaven er tilpasset fugler.net av Oskar Kenneth Bjørnstad (26/5 2001)

LRSK/Nord-Trøndelag er en komite under Norsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelag. Arbeidsoppgavene til LRSK er å registrere observasjoner av sjeldne og uvanlige fuglearter i fylket, i tillegg til en rekke andre arter (rapportarter). Oversikt over hvilke arter som skal rapporteres blir presentert her. Observasjoner som ikke blir godkjent, enten p.g.a. manglende dokumentasjon, mangelfull beskrivelse eller feil artsbestemmelse, blir meddelt observatøren/rapportøren. Godkjente observasjoner og observasjoner av rapportarter blir publisert i Trøndersk Natur.


Symbolforklaring til rapporteringslista:
Enkelte arter er merket med symboler, hvor kun observasjoner som refererer til disse symbolene skal rapporteres:

I - Innlandsobservasjoner
W - Vinterobservasjoner
- Vårtrekkobservasjoner
S - Sommerobservasjoner
- Høsttrekkobservasjoner
H - Alle hekkefunn eller mistanke om hekking
HL - Hekkefunn i lavlandet.
T - Observasjoner fra Trondheimsfjorden.
U - Observasjoner utenom perioden 1/7 - 1/11.* Nye arter for fylket, og nye hekkearter skal også vedlegges dokumentasjon eller beskrivelse. Ved observasjoner hvor flere underarter eksisterer, skal underarten angis, dersom det er mulig.

* I tillegg til de opplistede artene er vi interessert i andre uvanlige observasjoner av vanlige arter, som uvanlig store antall, opptreden utenom artens normale tilstedeværelse (tidlig vårobs, sein høstobs og vinterobs av normalt trekkende arter, havsfugler i innlandet, obs. utenom artens normale utbredelse o.l.), og andre observasjoner som kan være av interesse. Rapporter heller for mye, enn for lite.

* Tidsfrist for rapportering: Observasjoner fra et år må sendes til oss innen 1. februar året etter, for at de skal komme med i LRSK-årsrapporten for det aktuelle året. Du kan enten sende inn observasjonene fortløpende eller samlet på slutten av året.

* Når du skal sende inn dine observasjoner til LRSK, ønsker vi helst at artene blir satt opp i systematisk rekkefølge, og ikke kronologisk etter observasjonsdato. Bruk f.eks. "Systematisk navneliste over norske fugler" i Norsk Fugleatlas, eventuelt artsrekkefølgen i ei fuglehåndbok. Dette vil lette arbeidet betydelig for oss.

* Send en samlerapport dersom det er flere observatører som ofte er sammen om å se de samme fuglene. Dette vil gjøre arbeidet mye lettere for oss, og dessuten er det miljøvennlig, med tanke på forbruk av papir, og fugler som er avhengig av de trærne som går til papirproduksjon!

Vi håper at du ikke blir for skremt av kravet om beskrivelser og dokumentasjon o.l. Husk å notere ned med engang de artskjennetegn du ser, gjerne med ei tegning (som ikke trenger å være perfekt!) hvor de observerte kjennetegn påføres. Hvis du innarbeider deg en god rutine på dette, vil du opparbeide deg økende kunnskaper om artsbestemmelse og forhåpentligvis bli mer selvkritisk til dine egne observasjoner.


Den lokale rapport- og sjeldenhetskomite (LRSK) i Nord-Trøndelag består av:
Trond Haugskott, Bekkasinvn. 9, 7082 Kattem. tlf: 72 84 99 40 (P/J)
Bård Nyberg, Kiselrabben 4, 7500 Stjørdal. tlf: 74 82 62 97 (P)
Per Inge Værnesbranden, 7519 Elvarli tlf: 74 82 55 38 (P) mobil: 975 38 439
Ingar Jostein Øien, NOF, Seminarplassen 5, 7540 Klæbu. TLF: 72 83 11 66 (J)

Observasjoner kan sendes til Per Inge Værnesbranden, 7519 Elvarli, eller på e-post: periv@go.telia.no


NSKF-ARTER
Observasjoner av arter og underarter som skal vurderes av Norsk Sjeldenhetskomite for Fugl (NSKF), og som er registrert i Nord-Trøndelag. For fullstendig oversikt over hvilke arter som ønskes rapportert fra hele landet, se Vår Fuglefauna Supplement nr. 3-2000 (Fugleåret 1996). Her er det et absolutt krav om dokumentasjon eller beskrivelse!


Storlire
Hvitpelikan
Krøllpelikan
Natthegre
Silkehegre
Egretthegre
Svartstork
Stork
Skjestork
Rødhalsgås
Rustand
Amerikablesand
Amerikakrikkand
Rødfotand
Rødhodeand
Harlekinand
Brilleand
Islandsand
Hjelmfiskand
Stivhaleand
Svartglente
Glente
Aftenfalk
Bonapartesnipe
Alaskasnipe
Rustsnipe
Langnebbekkasinsnipe
Damsnipe
Plystresnipe
Polarsvømmesnipe
Svartehavsmåke
Sabinemåke
Kanadahettemåke
Ringnebbmåke
Rosenmåke
Ismåke
Hvitvingesvartterne
Steppehøne
Mongolturteldue
Blåråke
Dverglerke
Mongolpiplerke
Sitronerle Gråstrupetrost
Taigatrost
Starrsanger
Elvesanger
Busksanger
Østsanger
"Sibirgransanger" - Ph. c. tristis
"Sibirspettmeis" - S. e. asiatica
Rosenstær
Gulirisk

SJELDNE/KRITISKE ARTER
Observasjoner av følgende arter skal være dokumentert eller beskrevet, for vurdering av LRSK/NT. Observasjonen må dokumenteres med enten a) selve fuglen, fjær o.l., b) foto, film, video, lydopptak, eller c) utførlig beskrivelse av funnet, gjerne med kopi av feltskisse. Innsendte observasjoner hvor dette ikke er med, blir vanligvis underkjent.

Storlom W (november-mars)
Islom
Gulnebblom
Dvergdykker
Grålire
Havlire
Havsvale
Stormsvale
Toppskarv T,I
Dvergsvane
Tundragås - A. a. flavirostris
Dverggås
Snøgås
Mandarinand
Snadderand
Taffeland
Stellerand
Lappfiskand
Vepsevåk
Sivhauk
Myrhauk
Musvåk
Lerkefalk
Jaktfalk
Vaktel
Vannrikse
Myrrikse
Avosett
Dverglo
Fjellmyrløper
Dobbeltbekkasin
Polarjo
Fjelljo, juv
Storjo
Dvergmåse
Sildemåse - L. f. graellsii
Grønlandsmåse
Polarmåse
Rovterne
Splitterne
Svartterne
Polarlomvi
Skogdue
Turteldue
Snøugle
Slagugle
Lappugle
Isfugl
Hærfugl
Hvitryggspett
Fjellerke
Tartarpiplerke
Lappiplerke
"Sørlig gulerle"
Vintererle
"Svartryggerle"
Nattergal
Svartrødstjert
Duetrost
Gresshoppesanger
Myrsanger
Rørsanger
Hauksanger
Gulbrynsanger
Bøksanger
Skjeggmeis
Lappmeis
Pirol
Tornskate
"Svartkråke"
Tornirisk
Gråsisik -A. f. cabaret (Brunsisik fra 2001)
Polarsisik
Båndkorsnebb
Rosenfink
Hortulan
Vierspurv
Dvergspurv

RAPPORTARTER
Alle observasjoner rapporteres med opplysninger om dato, sted, antall individer og observatører.

Toppdykker
Gråstrupedykker I
Horndykker H
Havsule H
Storskarv I
Knoppsvane
Sangsvane H,S
Sædgås
Tundragås
Grågås I
Stripegås
Kvitkinngås
Ringgås
Brunnakke W
Krikkand W
Stjertand
Knekkand
Skjeand
Toppand W
Bergand H,W
Ærfugl I
Praktærfugl
Havelle H
Svartand H
Sjøorre H,I
Fiskeørn
Hønsehauk H
Vandrefalk
Trane H
Åkerrikse
Sivhøne
Sothøne
Tjeld W
Boltit
Tundralo U
Polarsnipe U
Sandløper
Dvergsnipe U
Temmincksnipe H
Tundrasnipe U
Fjæreplytt H
Myrsnipe H
Brushane HL
Svarthalespove
Kvartbekkasin S,U
Sotsnipe U
Svømmesnipe Vå, Hø.
Fjelljo, ad.
Sildemåse H
Krykkje T
Alkekonge T
Tyrkerdue
Spurveugle H
Hornugle
Vendehals
Gråspett
Grønnspett
Svartspett H
Flaggspett H
Dvergspett
Tretåspett H
Gulerle HL
Møller H
Stjertmeis
Spettmeis
Varsler
Nøttekråke
Kornkråke
Pilfink
Stillits
Kjernebiter
Konglebit

- Hekkeregistreringer av sårbare arter vil ikke bli publisert med nøyaktig lokalitetsangivelse. Hekkefunn av hønsehauk vil bli videreformidlet til Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, som har startet et kartleggingsprosjekt på hønsehauk.