LRSK Telemark

Orginal hentet fra "LRSK-NYTT, meddelelse nr 52 fra LRSK-Telemark" ved Vidar Kristiansen (leder/sekretær), Rune Solvang og Jørn Helge Magnussen. Tilrettelagt for publisering på fugler.net av Oskar Kenneth Bjørnstad (6/9 2002, oppdatert 15/2 2004).

Kjære fuglevenner!

I lista for 2004 er det gjort noen forandringer. Siste revisjon av lista er fra 2002. Følgende arter trenger ikke lenger skriftlig beskrivelse (LRSK): snøgås, lappfiskand, svarthalespove og skjeggmeis. Den andre vegen har vi valgt å innføre beskrivelse av jaktfalk-observasjoner utenom hekkeområdene. Følgende endringer er gjort i NFKF-lista: storskarv (ikke lenger nødvendig og rapportere fra Norsjø, men store antall er av interesse (for eksempel trekk)), sjøorre og svartand (alle innlandsfunn rapporteres, ikke bare hekkefunn), alle observasjoner av dverglo innrapporteres (ikke bare hekkefunn). Rovterne, dvergterne og fuglekongesanger er etter vedtak i NSKF satt på NSKF-lista (nasjonale sjeldenheter).

Observasjoner av arter som er uthevet skal innrapporteres til LRSK med fyldig beskrivelse. Dersom det kun er en H etter arten som er uthevet, viser dette at HEKKEFUNN av arten skal rapporteres til LRSK med fyldig beskrivelse.

Observasjoner av arter som er skrevet med VANLIG SKRIFT krever ikke beskrivelse, men skal rapporteres etter følgende koder:

O Alle observasjoner
H Hekkefunn
I Innenlandsfunn
HI Innenlands hekkefunn
UJ Utenom Jomfruland
UB Utenom Børsesjø

Eks 1 :GulnebblomAlle obs. skal rapporteres til LRSK med fyldig beskrivelse.
Eks 2 :Havelle HHekkefunn skal rapporteres med fyldig beskrivelse.
Eks 3 :Pirol UJAlle obs. utenom Jomfruland rapp. med fyldig beskrivelse.
Eks 4 :Toppdykker (0)Alle obs. av arten rapporteres, uten beskrivelse.
Eks 5 :Sangsvane (6-8)Alle obs. juni-aug. rapporteres, uten beskrivelse.
Eks 6 :Svartbak (HI)Alle innenlandshekkinger rapporteres, uten beskrivelse.

Følgende vinterfunn skal rapporteres (måneder i parentes):storlom (11-3), gravand (12-1), fjellvåk (12-2), tårnfalk (12-2), dvergfalk (12-2), jaktfalk (12-2), vandrefalk (11-3), tjeld (12-15.2), sandlo (11-15.2), heilo (11-2), tundralo (12-3), vipe (12-10.2), polarsnipe (11-4), sandløper (11-4), tundrasnipe (11-3), myrsnipe (12-15.2), brushane (11-3), kvartbekkasin (12-3), rugde (12-2), jordugle (12-2), heipiplerke (12-2), jernspurv (12-2), buskskvett (11-3), ringtrost (12-2), måltrost (12-2), duetrost (12-2), munk (12-3), gransanger (12-2), tornirisk (12-2), bergirisk (12-2), brunsisik (12-3) og sivspurv (12-2).
Eventuelle nye arter for Telemark, som for eksempel lappmeis, samt nye hekkearter for Telemark, som for eksempel sivhauk, skal selvfølgelig sendes LRSK med fyldig beskrivelse. Se forøvrig ny artsliste for Telemark over hvilke arter som er observert og funnet hekkende i Telemark.

LRSK-funn skal rapporteres til Vidar Kristiansen, Røisvn 24, 1436 Skotbu. vkrist@online.no 64863121/905 71 037
NFKF-funn skal rapporteres til Rune Solvang, Fururabben 6B, 1361 Østerås. lanius@frisurf.no 67531909/907 83 255.

Smålom (I)Fasan (H)Hubro (O)
Storlom (H)Vaktel (O)Lappugle
IslomSivhøne (O)Slagugle
GulnebblomTrane (O)Snøugle
Toppdykker (O)Vannrikse (O)Haukugle (O)
Gråstrupedykker (O)MyrrikseJordugle (O)
Horndykker (O)Åkerrikse (O)Spurveugle (H)
Dvergdykker (O)Tjeld (I)Nattravn (O)
Havlire (O)Dverglo (O)Isfugl (O)
GrålireSteinvender (H)Hærfugl (O)
HavsvaleBoltit (O)Gråspett (H)
StormsvaleFjæreplytt (H)Dvergspett (H)
Storskarv (I-Norsjø)Temmincksnipe (O)Vendehals (H)
Gråhegre (H)FjellmyrløperHvitryggspett (O)
Sangsvane (6-8)DobbeltbekkasinTrelerke (O)
DvergsvaneKvartbekkasin (O)Fjellerke (O)
Kanadagås (H)Storspove (H)Tartarpiplerke
Ringgås (O)Småspove (H)Lappiplerke UJ
Hvitkinngås (O)Lappspove (I)Skjærpiplerke (I)
Stripegås (O)Svarthalespove (O)Engelsk gulerle
Snøgås (O)Gluttsnipe (H)Sørlig gulerle (O)
TundragåsAvosettSvartryggerle (O)
DverggåsSvømmesnipe (O)Vintererle (H)
Sædgås (O)Storjo (O)Pirol UJ
Kortnebbgås (O)PolarjoVarsler (O)
Brunnakke (H)Tyvjo (O)Nøttekråke (H)
SnadderandFjelljoSvartkråke
Stjertand (O)Sildemåke (HI)Gresshoppesanger
Knekkand (O)Gråmåke (HI)Sivsanger (O)
Skjeand (O)Svartbak (HI)Myrsanger (O)
Mandarinand (O)PolarmåkeHauksanger UJ
Bergand (O)GrønlandsmåkeGulbrynsanger
Taffeland (O)Krykkje (I)Dvergfluesnapper
Toppand (H)DvergmåkeGrønlandssteinskvett
Havelle (I)SvartterneSvartstrupe
Sjøorre (I)Splitterne (O)Svartrødstjert (O)
Svartand (I)Makrellterne (HI og 2K-fugler)Nattergal (H)
PraktærfuglRødnebbterne (O)Skjeggmeis (O)
StellerandAlkekonge (I)Kjernebiter (H)
LappfiskandLunde (O)Stillits (H)
Havørn (O)Teist (O)Polarsisik
Sivhauk (O)Lomvi (I)Konglebit (O)
Myrhauk (O)PolarlomviBåndkorsnebb
Jaktfalk (O-utenfor hekkeomr)Alke (I)Dvergspurv
Vandrefalk (H)Skogdue (O)Vierspurv
Lerkefalk (O)TurteldueHortulan
RapphøneTyrkerdue (O)